Statut i dokumenty

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów zajmujących się zawodowo zarządzaniem w podmiotach opieki zdrowotnej, społecznej oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, powołanych dla organizacji i nadzoru nad sektorem zdrowia.

Grupę inicjatywną STOMOZ stanowili słuchacze pierwszej edycji Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dzisiejsze Stowarzyszenie zrzesza w swoich strukturach ponad 1300 członków – menedżerów opieki zdrowotnej, którzy zarządzają szpitalami publicznymi, prywatnymi, zakładami lecznictwa otwartego, pracują w strukturach ratownictwa medycznego, a także w administracji rządowej i samorządowej związanej z ochroną zdrowia. Aby zostać członkiem zwyczajnym, zgodnie ze statutem należy pełnić funkcję menedżerską (zarządczą), czyli: dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki lub odpowiednie w podmiotach leczniczych. Członkiem zwyczajnym może
ponadto być także osoba, która podobne funkcje pełni w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej, realizującej funkcje zarządzania opieką zdrowotną.

Dokumenty źródłowe Stowarzyszenia:

  1. Statut STOMOZ (stan wg nowelizacji 2014)
  2. Ordynacja wyborcza do władz STOMOZ
  3. Deklaracja członkowska (wersja PDF)
  4. Deklaracja członkowska (wersja Word)

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zgodnie z par. 11 Statutu może zostać: "osoba która pełni funkcję menedżerską / kierowniczą w podmiocie leczniczym (...) lub w jednostkach administracji państwowej, samorządowej realizującej zadania z zakresu ochrony zdrowia".

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia, zgodnia z par. 16 Statutu może zostać każda osoba fizyczna i prawna wspierająca cele Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może być więc pracownik podmiotu leczniczego nie zajmujący stanowiska menedżerskiego, student lub każda inna osoba zainteresowana współpracą ze STOMOZ. 


Kandydat na członka zwyczajnego i wspierającego przed złożeniem deklaracji musi uzyskać akceptację dwóch członków wprowadzających. Członkiem wprowadzającym może być wyłącznie członek zwyczajny, który należy do Stowarzyszenia co najmniej 2 lata (§21 pkt. 3 Statutu STOMOZ). 


Deklaracja członkowska powinna zostać wydrukowana i wypełniona (istotny jest własnoręczny podpis na deklaracji). Prosimy o przesłanie deklaracji pocztą na adres Oddziału STOMOZ, ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław. Istnieje także możliwość przesłania jej faxem na nr (71) 352-79-91, (71) 71-22-437 lub po zeskanowaniu e-mailem na adres stomoz(at)stomoz.wroclaw.pl. Oczywiście wypełnioną deklarację można także przekazać każdemu z członków Zarządu Oddziału.

W sprawach dotyczących przyjmowania nowych członków zwyczajnych lub wspierających prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu Oddziału.

O decyzji Zarządu Oddziału dotyczącej złożonej deklaracji powiadomimy kandydata pisemnie.

Statut i dokumenty