Składki

Zgodnie z § 15 pkt. 4 Statutu STOMOZ członkowie zwyczajni są zobowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd. Równocześnie zgodnie z § 22 pkt. 2 Statutu, członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje po 12 miesiącach nieopłacania składek członkowskich.

 Członkowie zwyczajni Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ opłacają:

  • jednorazową opłatę wpisową za przyjęcie do Stowarzyszenia: 100,00 zł (płatne łącznie z pierwszą skladką)
  • składkę miesięczną: 30,00 zł

Członkowie wspierający są zwolnieni z opłacania jakichkolwiek opłat i składek wynikających z członkostwa w STOMOZ

UWAGA! Od lipca 2023 roku, na podstawie uchwały Walnego Zjazdu STOMOZ składka członkowska zostaje zwiększona z 20,00 zł do 30,00 zł. 


Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Oddział Dolnośląski
ul. Stanisławowska 47
54-611 Wrocław  

rach. bankowy: 49 1500 1067 1210 6010 7107 0000

bank: Santander Bank Oddz. we Wrocławiu

UWAGA! Dokonując wpłaty (w szczególności z rachunków bankowych szpitali, przychodni i instytucji) bardzo prosimy w tytule płatności wpisać IMIĘ i NAZWISKO członka STOMOZ, za którego dokonywana jest wpłata. Niezależnie od deklaracji okresu za jaki dokonywana jest wpłata, zostanie ona zaliczona na najstarsze zobowiązania.   

Składki