Stanowisko MZ w sprawie przedsiębiorstw w podmiocie leczniczym

Publikacja: 15-08-2022

Komunikat MZ w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Z uwagi na fakt, iż w dniu 30 czerwca 2012 r. upływa termin, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz dokonać w tym zakresie zmiany wpisu do rejestru, przedstawiam poniżej interpretację przepisów dotyczących wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

1.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2012 r. o działalności leczniczej, zwaną dalej „ustawą”, podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo należy rozumieć jako zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczy wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Jednocześnie z przepisów ustawy wynika, że w jednym przedsiębiorstwie może być prowadzony tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. Regulacja powyższa nie ogranicza możliwości prowadzenia przez podmiot leczniczy więcej niż jednego rodzaju działalności leczniczej, wymaga jednak wyodrębnienia w tym celu więcej niż jednego przedsiębiorstwa.

2.

Każdemu z przedsiębiorstw nadawany jest 14-znakowy numer REGON, którego 9 pierwszych cyfr stanowi numer REGON podmiotu leczniczego (np. SPZOZ, spółki), a pozostałe identyfikują konkretne przedsiębiorstwo (np. szpital, przychodnię). Z uwagi na powyższe, należy podkreślić, że nazwa przedsiębiorstwa nie może być identyczna jak nazwa podmiotu leczniczego (np. podmiot leczniczy „Zdrowie” Spółka z o.o., nazwa przedsiębiorstwa – Przychodnia „Zdrowie”).

3.

Należy podkreślić, że ustawa nie nakłada na podmioty lecznicze obowiązku prowadzenia dla każdego z przedsiębiorstw odrębnej rachunkowości, samodzielnego sporządzania bilansu, wyodrębnienia majątkowego i osobowego (przypisania określonych składników majątku oraz pracowników). Minister Finansów w piśmie z dnia 17 maja 2012 r. wskazał, że „przepisy o rachunkowości, jak i przepisy ustawy o działalności leczniczej nie wskazują na konieczność prowadzenia przez każde przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego odrębnych ksiąg rachunkowych sporządzania sprawozdań finansowych.”. Zgodnie z ww. stanowiskiem Ministra Finansów „do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są jednostki wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). Jednocześnie przepisy zawarte w art. 51 tej ustawy umożliwiają sporządzanie przez oddziały wchodzące w skład jednostki macierzystej odrębnych sprawozdań finansowych (tzw. „jednostki na pełnym wewnętrznym rozrachunku”, tj. oddziały samobilansujące się). Przepisy te stanowią, że jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe będące sumą sprawozdania finansowego jednostki macierzystej i wszystkich jej oddziałów. W tej sytuacji podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów o rachunkowości m. in. w zakresie wyceny składników aktywów i pasywów, ich inwentaryzacji, a także badania i ogłaszania sprawozdań finansowych, pozostaje jednostka macierzysta jako całość.”.

4.

Jednocześnie, w załączeniu, przedstawiam rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, które zostało podpisane w dniu 17 maja br. i przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z powyższym przypominam, że wszystkie zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, także w zakresie kodów resortowych, dokonane do dnia 30 czerwca br. są wolne od opłat.