Stanowisko GIS w sprawie podstawy prawnej programów dostosowawczych

Publikacja: 15-08-2022

Prezes Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ wystąpiła do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o interpretację czy programy dostosowawcze, o których mowa w w art. 207 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.04.2012r. o działalności leczniczej mają być oparte wyłącznie o przepisy rozporządzenia MZ z dnia 26.06.2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739) czy też innych przepisów regulujących kwestie techniczne i budowlane obiektów medycznych.

Zapytanie to miało związek z różnymi interpretacjami niektórych powiatowych inspektorów sanitarnych, zmuszających podmioty do wpisywania w program dostosowawczy także przepisów innych niż ww. rozporządzenie.