Nowelizacja przepisów o wysokości stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej

Publikacja: 15-08-2022

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmieniając m.in. wysokość stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom.

Ważne nowości:

  • dokumentację medyczną udostępnia się pacjentom poprzez wgląd, a także w formie kserokopii; pacjentowi nie przysługuje już oryginał dokumentacji. Oryginał można wydać tylko na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta (art. 27 ust. 1 pkt. 3)
  • dokumentację można udostępniać także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na elektronicznym nośniku danych (art. 27 ust. 1 pkt. 4 i 5)
  • udostępnianie dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego, na życzenie pacjenta, jest możliwe tylko w przypadku gdy regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego przewiduje taką możliwość (art. 27 ust. 3)
  • opłata za wykonanie kopii dokumentacji medycznej nie może przekroczyć 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski (przed nowelizacją było 0,0002 = ok. 0,84 zł, teraz jest ok. 0,29 zł) (art. 28 ust. 3)

Nowelizacja wchodzi w życie w 14 dni od dnia podpisania, a więc z dniem 25 kwietnia 2017r.

Nowelizacja przepisów o wysokości stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej