Projekt ERASMUS+ "European profile for peer support workers"

Publikacja: 15-08-2022

STOMOZ jako partner promujący rezultaty projektu, wspólnie z liderem GRONE-Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe GmbH w Hamburgu realizował projekt na rzecz opieki psychiatrycznej

Cel projektu
Celem projektu było stworzenie ogólnoeuropejskich standardów pracy dla pracowników wsparcia rówieśniczego (peer support workers), na przykład opisu stanowiska, wymagań wstępnych, profili kompetencji, a także stażu w firmach i zespołach terapeutycznych, dla celów wsparcia procesu leczenia w psychiatrii. Standardy te będą stanowić podstawę modułów kwalifikacyjnych w kształceniu i szkoleniu dla rówieśników wspierających w pracy psychospołecznej.

Grupy docelowe projektu
Do bezpośredniej grupy docelowej należą już aktywni lub potencjalni pracownicy wsparcia rówieśniczego.

Pośrednie grupy docelowe to:

 • klienci psychiatrii na rekonwalescencji
 • zakłady pracy psychiatrycznej i psychospołecznej
 • instytucje pomocy społecznej
 • szefowie i zespoły instytucji psychospołecznych,
 • stowarzyszenia z dziedziny psychiatrii lub pracy psychospołecznej
 • ubezpieczyciele i politycy
 • instytuty szkoleniowe i szkoły

 

Innowacyjny charakter projektu

Opracowanie ogólnoeuropejskich standardów pracy dla pracowników wspierających rówieśników, ich profil kompetencyjny oraz opis ich miejsca w organizacji i zespołach powinny zapewnić przejrzystość dla bezpośredniej grupy docelowej. Opracowane produkty zapewniają wysoki stopień integracji w krajach uczestniczących.

 

Cele podrzędne

 • Opis zadań pracowników wsparcia rówieśniczego w firmach i zespołach.
 • Ocena różnych doświadczeń i statusów rozwoju w pracy pracowników wzajemnego wsparcia w krajach uczestniczących w celu opracowania wspólnego profilu kwalifikacji w postaci macierzy kompetencji.
 • Standaryzacja i uznanie porównywalnych kompetencji pracowników wsparcia rówieśniczego z krajów uczestniczących.
 • Opracowanie wytycznych dla firm i zespołów terapeutycznych dotyczących umieszczania pracowników wsparcia rówieśniczego.
 • Poprawa możliwości zatrudnienia dla obecnych lub przyszłych pracowników wsparcia rówieśniczego w całej Europie, w tym stworzenie modułu kwalifikacyjnego dla menedżerów psychiatrycznych i psychospołecznych instytucji pracy, dotyczące tych możliwości zatrudnienia.

 

Konferencja upowszechniająca

12 października 2021 r. holenderski partner projektu GGZ Noord-Holland-Noord zorganizował konferencję mającą na celu upowszechnienie wyników projektu. Ze względu na zabezpieczenia związane z pandemią COVID-19 konferencja odbyła się online. Na wydarzeniu zaprezentowano projekt i jego wyniki. Eksperci techniczni z kilku krajów wygłosili interesujące wykłady na temat sytuacji asystentów zdrowienia w Europie.

 

Prezentacje z konferencji (linki do prezentacji w tytułach):

 

Otrzymane produkty (linki do produktów w tytułach i wersjach językowych):

 

 

Partnerzy projektu:

 

 

Stowarzyszeni partnerzy projektu:

 

Projekt ERASMUS+ "European profile for peer support workers"